top of page

Polityka prywatności Piękno Ognia Kominki

Polityka prywatności Piękno Ognia Kominki-Remonty Paulina Zalewska
SPIS TREŚCI
1. Przepisy ogólne
2. Zasady przetwarzania danych osobowych
3. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
4. Zakres przetwarzania danych osobowych
5. Sposób postępowania z danymi osobowymi
6. Uprawnienia osób, których dane dotyczą
 
Art. 1
Przepisy ogólne
1.1. Administratorem danych osobowych jest Piękno Ognia Kominki-Remonty Paulina Zalewska NIP:9532569975  (dalej jako „Administrator“).
1.2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym przede wszystkim z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako RODO).
1.3. Wszelkie pytania, wnioski i uwagi dotyczące ochrony prywatności prosimy kierować na adres e-mail: pieknoognia@gmail.com
 
Art. 2
Zasady przetwarzania danych osobowych
2.1. W czasie przetwarzania danych osobowych Administrator stosuje następujące zasady:
2.1.1. Legalności – przetwarzanie danych osobowych może się odbywać wyłącznie, gdy zaistnieje co najmniej jedna z przewidzianych prawem przesłanek;
2.1.2. Celowości – aby dane mogły być przetwarzane, musi istnieć ku temu konkretny, wyraźny i prawnie uzasadniony cel. Jeżeli przetwarzanie służy różnym celom, potrzebna jest podstawa obejmująca wszystkie cele;
2.1.3. Adekwatności – przetwarzamy tylko te dane, które są niezbędne ze względu na cel ich zbierania;
2.1.4. Merytorycznej poprawności – Administrator jest zobowiązany do tego, aby dane przez niego zbierane były poprawne i w razie potrzeby uaktualniane. Powinien oceniać wiarygodność źródła pozyskania danych oraz wdrożyć sposób weryfikowania prawdziwości przetwarzanych danych;
2.1.5. Czasowości – zasada ograniczenia przechowywania danych – nie przetwarzamy danych dłużej, niż jest to konieczne. W praktyce Administrator dokonuje indywidualnej, konkretnej oceny, przez jaki okres powinien przetwarzać dane osobowe. Okres przechowywania jest uzależniony od wielu zmiennych;
2.1.6. Integralności i poufności danych – dane osobowe są zabezpieczone za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych. Administrator dokłada najwyższej możliwej staranności, by chronić przekazane informacje przed wszelkimi zagrożeniami.
 
Art. 3
Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
3.1. Zgodnie ze wskazaną powyżej zasadą legalności, przetwarzanie danych osobowych może się odbywać wyłącznie, gdy zaistnieje co najmniej jedna z przewidzianych prawem przesłanek.
3.2. Administrator będzie uprawniony do przetwarzania danych osobowych, jeśli wystąpi jedna z przedstawionych sytuacji:
3.2.1. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Na tej podstawie Administrator będzie przetwarzać dane osobowe w szczególności w celu świadczenia usług, w tym drogą elektroniczną;
3.2.2. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Na tej podstawie Administrator będzie przetwarzać dane osobowe w szczególności w celu wystawienia faktur, spełnienia obowiązków rachunkowych;
3.2.3. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Na tej podstawie Administrator będzie przetwarzać dane osobowe w szczególności w celu dochodzenia roszczeń, prowadzenia statystyk, badania rynku, badania satysfakcji klientów, nawiązywania kontaktu z potencjalnymi Partnerami.
 
Art. 4
Zakres przetwarzania danych osobowych
Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych:
4.1. Dane osobowe Klientów (tj. osób składających za pośrednictwem serwisu zlecenie lub wypełniających WYCENĘ ONLINE).
4.1.1. Dane te Administrator przetwarza w celu świadczenia usług drogą elektroniczną (Wysłanie wyceny osobie zainteresowanej).
4.1.2. Dane osobowe obejmować będą:
4.1.2.1. numer telefonu
4.1.2.2. nazwę województwa
4.1.2.3. adres poczty elektronicznej
oraz opcjonalnie:
4.1.2.4. dzielnicę lub osiedle
4.1.2.5. ulicę
4.1.2.6. imię i nazwisko
4.1.3. Podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne. Wskazane informacje są jednak niezbędne do przyjęcia zlecenia lub otrzymania wyceny online
4.1.4. Dane osobowe są przetwarzane przez czas niezbędny do prawidłowego wykonania umowy lub świadczonej usługi. Administrator przestaje przetwarzać dane osobowe, gdy wygasną wszelkie uzasadnione powinności i ryzyka (w szczególności, gdy upłynie okres przedawnienia danych roszczeń, obowiązki wynikające z przepisów prawa).
4.2.1. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu nawiązania kontaktu, zawarcia umowy, jej realizacji oraz jej rozliczenia.
4.2.2. Zakres przetwarzania danych (zakres maksymalny) obejmuje: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, dane identyfikujące działalność gospodarczą (nazwa firmy, numer identyfikacji podatkowej NIP, adres prowadzonej działalności/siedziby).
4.2.3. Dane osobowe są przetwarzane przez czas niezbędny do prawidłowego wykonania umowy lub świadczonej usługi. Administrator przestaje przetwarzać dane osobowe, gdy wygasną wszelkie uzasadnione powinności i ryzyka (w szczególności, gdy upłynie okres przedawnienia danych roszczeń, obowiązki wynikające z przepisów prawa).
 
Art. 5
Sposób postępowania z danymi osobowymi
5.1. Administrator wykorzystuje dane osobowe w celu, dla którego zostały pozyskane. Ponadto, dane mogą zostać wykorzystane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, takich jak:
5.1.1. wykrywanie nadużyć i zapobieganie im,
5.1.2. ustalanie, obrona i dochodzenie roszczeń,
5.1.3. tworzenia zestawień, analiz i statystyk, badanie rynku, badanie satysfakcji klientów.
5.2. Przetwarzane dane osobowe nigdy nie trafią w niepowołane ręce. Nie będą przedmiotem obrotu. Mogą natomiast zostać przekazane:
5.2.1. podmiotom/organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa;
5.2.2. podmiotom, którym przekazanie danych osobowych jest niezbędne dla realizacji określonej czynności (np. obsługa księgowa, obsługa informatyczna, obsługa teleinformatyczna, hosting).
5.3. Wszystkie podmioty, które mogą mieć styczność z danymi osobowymi, na mocy odrębnych uregulowań, zostały zobowiązane do ich starannego zabezpieczenia, zachowania w poufności, nieudostępniania osobom nieupoważnionym.
5.4. Administrator nie stosuje zautomatyzowanego profilowania.
5.5. Dane osobowe nie będą przetwarzane poza terenem EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego).
 
Art. 6
Uprawnienia osób, których dane dotyczą
6.1. Zasadą jest, że osoby, których dane są przetwarzane, mają prawo do:
6.1.1. dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania,
6.1.2. usunięcia swoich danych,
6.1.3. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
6.1.4. przenoszenia danych lub uzyskania ich kopii,
6.1.5. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
6.1.6. wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych.
6.2. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 RODO.
6.3. W celu realizacji opisanych uprawnień należy skontaktować się pod adresem: pieknoognia@gmail.com
6.4. Każdy wniosek zostanie rzetelnie rozpoznany przez Administratora i spotka się z odpowiedzią.
6.5. Opisane powyżej uprawnienia nie mają charakteru absolutnego (w praktyce więc może się zdarzyć, że pomimo otrzymania żądania, Administrator nie będzie mógł np. usunąć danych, ponieważ, zgodnie z literą prawa, ich przetwarzanie będzie nadal konieczne).
6.6. Osobom, których dane dotyczą, przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w szczególności, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Polityka cookies

  1. Sklep/serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

  2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu/serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu/serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

  3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu/serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Piękno Ognia Kominki-Remonty Paulina Zalewska z siedzibą w 85-144 Bydgoszcz, ul. Wąbrzeska 33, NIP 9532569975, REGON 525486447.

  4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu/serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Sklepu/serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Sklepu/serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

c) utrzymanie sesji Użytkownika Sklepu/serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Sklepu/serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

  1. W ramach Sklepu/serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

  2. W ramach Sklepu/serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu/serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Sklepu/serwisu;

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu/serwisu;

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Sklepu/serwisu;

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

  1. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Sklepu/serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Sklepu/serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

  2. Operator Sklepu/serwisu www.pieknoognia.com informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu/serwisu.

  3. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu/serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Sklepu/serwisu reklamodawców oraz partnerów.

bottom of page